Стандарти

Стандарти

1. Управление на качеството:

 • БДС EN ISO 9000:2015 Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник;
 • БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания;
 • БДС EN ISO 9004:2009 Системи за управление на качеството. Указания за подобряване на постиженията;
 • БДС ISO 10001:2018 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за правила на поведение на организации;
 • БДС ISO 10002:2018 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указание за обработване на рекламации в организациите;
 • БДС ISO 10003:2018 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за разрешаване на спорове извън организациите;
 • ISO/TS 10004:2018 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за наблюдение и измерване;
 • БДС ISO 10005:2018 Системи за управление на качеството. Указания за план по качеството;
 • ISO 10006:2018 Управление на качеството. Указания за управление на качеството на проекти;
 • ISO 10007:2017 Управление на качеството. Указания за управление на конфигурацията;
 • ISO 10008:2014 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за сделки при електронна търговия между търговци и потребители;
 • БДС EN ISO 10012:2006 Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите на измерване и техническите средства за измерване;
 • БДС ISO 10014:2010 Управление на качеството. Указания за постигане на финансови и икономически ползи;
 • ISO 10015:1999 Управление на качеството. Указания за обучението.
 • БДС ISO/TR 10017:2006 Указания за статистически методи за ISO 9001:2000;
 • БДС ISO 10018:2013 Управление на качеството. Указания за приобщаването и компетентността на персонала;
 • БДС ISO 10019:2007 Указания за избор на консултанти по системи за управление на качеството и за използването на техните услуги.

2. Околна среда:

 • БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане;
 • БДС EN ISO 14004:2016 Системи за управление по отношение на околната среда. Общи указания за прилагане;
 • БДС EN ISO 14006:2011 Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за обединяващ екодизайн;
 • БДС EN ISO 14015:2010 Управление на околната среда. Оценяване на околната среда на площадки и организации;
 • БДС EN ISO 14031:2013 Управление по отношение на околната среда. Оценяване на резултатността спрямо околната среда. Указания;
 • БДС EN ISO 14044:2006 Управление на околната среда. Оценка на жизнения цикъл. Изисквания и указания;
 • БДС EN ISO 14045:2012 Управление на околната среда. Оценяване на екологичната ефективност на системи за продукти. Принципи, изисквания и указания;
 • БДС EN ISO 14050:2010 Управление по отношение на околната среда. Речник;
 • БДС EN ISO 14051:2011 Управление по отношение на околната среда. Отчетност за стойността на материалните потоци. Обща рамка.
 • ISO/TR 14062:2002 Управление по отношение на околната среда. Интегриране на аспектите спрямо околната среда при проектирането и разработването на продукт;
 • БДС EN ISO 14063:2010 Управление по отношение на околната среда. Обмен на информация по отношение на околната среда. Насоки и примери.

3.Сигурност на информацията:

 • ISO/IEC 27000:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Общ преглед и речник;
 • БДС ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания;
 • БДС ISO/IEC 27002:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Кодекс за добра практика за управление на сигурността на информацията;
 • БДС ISO/IEC 27003:2011 Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за внедряване на системи за управление на сигурността на информацията;
 • БДС ISO/IEC 27004:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на сигурността на информацията. Наблюдение, измерване, анализ и оценяване;
 • БДС ISO/IEC 27005:2012 Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на риска за сигурността на информацията;
 • ISO/IEC 27006:2015 Информационни технологии. Методи за сигурност. Изисквания за органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на сигурността на информацията;
 • ISO/IEC 27007:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за одит на системите за управление на сигурността на информацията;
 • ISO/IEC TR 27008:2011 Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за одитори, свързани с механизмите за контрол на сигурността на информацията;
 • ISO/IEC 27011:2016 Информационни технологии. Указания за управление на сигурността на информацията за телекомуникационни организации, базирана на ISO/IEC 27002;
 • БДС ISO/IEC 27013:2015 Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за съвместно внедряване на ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000-1;
 • ISO/IEC 27032:2012 Information technology – Security techniques – Guidelines for cybersecurity;
 • ISO/IEC 27037:2012 Information technology – Security techniques – Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence;
 • ISO 27799:2016 Health informatics — Information security management in health using ISO/IEC 27002.

4. Информационни технологии:

 • БДС ISO/IEC 20000-1:2018 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги;
 • БДС ISO/IEC 20000-2:2015 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 2: Ръководство за прилагане на системи за управление на услуги;
 • БДС ISO/IEC 27013:2015 Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за съвместно внедряване на ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000-1.

5. Сигурност на доставките:

 • БДС ISO 28000:2012 Изисквания за системите за управление на сигурността на веригата за доставки;
 • ISO 28001:2007 Системи за управление на сигурността на веригата на доставките. Най-добри практики за прилагане на сигурността на веригата за доставки. Оценки и планове. Изисквания и указания;
 • ISO 28003:2007 Системи за управление на сигурността на веригата за доставки. Изисквания към органи, извършващи одит и сертификация на системи за управление на сигурността на веригата за доставки;
 • ISO 28004-1:2007 Security management systems for the supply chain — Guidelines for the implementation of ISO 28000 — Part 1: General principles;
 • ISO 28004-2:2014 Security management systems for the supply chain — Guidelines for the implementation of ISO 28000 — Part 2: Guidelines for adopting ISO 28000 for use in medium and small seaport operations;
 • ISO 28004-3:2014 Security management systems for the supply chain — Guidelines for the implementation of ISO 28000 — Part 3: Additional specific guidance for adopting ISO 28000 for use by medium and small businesses (other than marine ports);
 • ISO 28004-4:2014 Security management systems for the supply chain — Guidelines for the implementation of ISO 28000 — Part 4: Additional specific guidance on implementing ISO 28000 if compliance with ISO 28001 is a management objective.

6. Управление на риска:

 • БДС ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания;
 • БДС ISO 31010:2010 Управление на риска. Методи за оценяване на риска.

7. Енергийна ефективност:

 • ISO 50001:2018 Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане;
 • БДС ISO 50002:2015 Енергийни одити. Изисквания с указания за прилагане;
 • БДС ISO 50003:2015 Системи за управление на енергията. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на енергията;
 • БДС ISO 50004:2015 Системи за управление на енергията. Указания за внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията;
 • БДС EN ISO 52000-1:2018 Енергийни характеристики на сгради. Цялостна оценка на енергийните характеристики на сгради. Част 1: Обща рамка и процедури;
 • БДС EN ISO 52003-1:2018 Енергийни характеристики на сгради. Показатели, изисквания, класификация и сертификати. Част 1: Основни аспекти и приложение на цялостните енергийни характеристики;
 • СД CEN ISO/TR 52003-2:2018 Енергийни характеристики на сгради. Показатели, изисквания, класификация и сертификати. Част 2: Обяснение и обосновка на ISO 52003-1;
 • БДС EN ISO 52016-1:2018 Енергийни характеристики на сгради. Енергийни нужди за отопление и охлаждане, вътрешни температури и осезаем и латентен отоплителeн товар. Част 1: Процедури за изчисление;
 • БДС EN 15193-1:2017 Енергийна ефективност на сгради. Енергийни изисквания за осветление Част 1: Спецификации, модул М9;
 • БДС EN 16798-3:2017 Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 3: За нежилищни сгради. Изисквания за характеристиките на системите за вентилация и климатизация на помещения (модули М5-1, М5-4);
 • СД CEN/TR 16798-4:2017 Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 4: Тълкуване на изискванията в EN 16798-3 за нежилищни сгради. Изисквания за характеристиките на системите за вентилация и климатизация на помещения (модули М5-1, М5-4);
 • БДС EN 16798-5-1:2017 Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 5-1: Методи за изчисляване на енергийните потребности на системите за вентилация и климатизация (модули M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Метод 1: Разпределение и генериране;
 • БДС EN 16798-5-2:2017 Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 5-2: Методи за изчисляване на енергийните потребности на системите за вентилация (модули M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Метод 2: Разпределение и генериране;
 • СД CEN/TR 16798-6:2017 Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 6: Тълкуване на изискванията в EN 16798-5-1 и EN 16798-5-2. Методи за изчисляване на енергийните потребности на системите за вентилация и климатизация (модули M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8);
 • БДС EN 16798-7:2017 Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 7: Методи за изчисляване за определянето на номинален въздушен поток в сгради, включително инфилтрация (модул M5-5);
 • СД CEN/TR 16798-8:2017 Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 8: Тълкуване на изискванията в EN 16798-7. Методи за изчисляване за определянето на номинален въздушен поток в сгради, включително инфилтрацията (модул M5-5);
 • БДС EN 16798-9:2018 Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 9: Методи за изчисляване на енергийните потребности за охлаждащи системи (модули М4-1, М4-4, М4-9). Общи положения;
 • СД CEN/TR 16798-10:2017 Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 10: Тълкуване на изискванията в EN 16798-9. Метод за изчисляване на енергийните потребности за охлаждащи системи (модули M4-1, M4-4, M4-9). Общи положения;
 • БДС EN 16798-13:2018 Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 13: Изчисляване на охлаждащи системи (модул М4-8). Общи положения;
 • СД CEN/TR 16798-14:2017 Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 14: Тълкуване на изискванията в EN 16798-13. Изчисляване на охлаждащи системи (модул М4-8). Общи положения;
 • БДС EN 16798-15:2017 Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 15: Изчисляване на охлаждащи системи (модул М4-7). Акумулиране;
 • СД CEN/TR 16798-16:2017 Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 16: Тълкуване на изискванията в EN 16798-15. Изчисляване на охлаждащи системи (модул М4-7). Акумулиране;
 • БДС EN 16798-17:2017 Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 17: Указания за надзор на системите за вентилация и климатизация (модули M4-11, M5-11, M6-11, M7-11).

Други за енергийна ефективност:

 • Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението;
 • Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други и ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *